Click here to Skip to main content
15,903,854 members

uptopz - Professional ProfileSummary

Follow on Twitter LinkedIn     
1
Debator
1
Enquirer
605
Participant
0
Author
0
Authority
0
Editor
0
Organiser
UptopZ Media được đổi tên từ BTN Rocket từ 01/03/2020 là đơn vị cung cấp dịch vụ PR chuyên nghiệp, tận tâm và uy tín nhất trên thị trường. Chúng tôi đã phát triển và cung cấp 4 gói dịch vụ chính bao gồm PR Báo, PBN, Entity Branding và Báo Việt Nam để giúp khách hàng quảng bá thương hiệu website trên Google, Bing, Yahoo, Cốc Cốc... UptopZ Media cam kết sẽ mang đến cho khách hàng sự chuyên nghiệp, hiệu quả và giá trị tốt nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0865.555.555 hoặc 0867.777.777 hoặc email info@uptopz.com để được tư vấn chi tiết và nhận được những ưu đãi đặc biệt.

 

Reputation

Weekly Data. Recent events may not appear immediately. For information on Reputation please see the FAQ.

Privileges

Members need to achieve at least one of the given member levels in the given reputation categories in order to perform a given action. For example, to store personal files in your account area you will need to achieve Platinum level in either the Author or Authority category. The "If Owner" column means that owners of an item automatically have the privilege. The member types column lists member types who gain the privilege regardless of their reputation level.

Privileges for a group account are based on the priviliges of the administrators of that account.

ActionAuthorAuthorityDebatorEditorEnquirerOrganiserParticipantIf OwnerMember Types
Have no restrictions on voting frequencysilversilversilversilver
Bypass spam checks when posting contentsilversilversilversilversilversilvergoldSubEditor, Mentor, Protector, Editor
Store personal files in your account areaplatinumplatinumSubEditor, Editor
Have live hyperlinks in your profilebronzebronzebronzebronzebronzebronzesilverSubEditor, Protector, Editor
Have the ability to include a biography in your profilebronzebronzebronzebronzebronzebronzesilverSubEditor, Protector, Editor
Edit a Question in Q&AsilversilversilversilverYesSubEditor, Protector, Editor
Edit an Answer in Q&AsilversilversilversilverYesSubEditor, Protector, Editor
Delete a Question in Q&AYesSubEditor, Protector, Editor
Delete an Answer in Q&AYesSubEditor, Protector, Editor
Report an ArticlesilversilversilversilverSubEditor, Mentor, Protector, Editor
Approve/Disapprove a pending ArticlegoldgoldgoldgoldSubEditor, Mentor, Protector, Editor
Edit other members' articlesSubEditor, Protector, Editor
Create an article without requiring moderationplatinumSubEditor, Mentor, Protector, Editor
Approve/Disapprove a pending QuestionProtector
Approve/Disapprove a pending AnswerProtector
Report a forum messagesilversilverbronzeProtector, Editor
Approve/Disapprove a pending Forum MessageProtector
Have the ability to send direct emails to members in the forumsProtector
Create a new tagsilversilversilversilver
Modify a tagsilversilversilversilver

Actions with a green tick can be performed by this member.


 
-- There are no messages in this forum --